Handreikingen en rapportages

MEE Trend en Signaleringsrapportage 2017

Mensen met een beperking en chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Ze worden daarbij echter vaak gehinderd door obstakels die te maken hebben met de uitvoering van wetten en regelgeving voor zorg en ondersteuning. Dit blijkt uit de signalen van cliëntondersteuners, die MEE NL heeft verzameld in haar Trend- en Signaleringsrapportage 2017. MEE wil met dit rapport zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aanzetten tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een beperking mee worden geconfronteerd en doet daartoe ook een aantal aanbevelingen.

                                

MEE Rapportage onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz; casuïstiek & signalen

Mensen met toegang tot de Wlz en hun netwerk kunnen een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. MEE NL heeft casuïstiek en signalen die de Wlz-cliëntondersteuners in de praktijk tegenkomen verzameld in deze rapportage over de periode januari 2015 tot en met mei 2016. De rapportage geeft inzicht in de uitvoeringspraktijk van de onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz. De casuïstiek geeft een goed beeld van de cliënten die zich tot MEE wenden voor ondersteuning. De casussen beschrijven ook hoe complex, weerbarstig en tijdintensief cliëntsituaties soms zijn. In de rapportage leest u ook aanbevelingen voor een aantal aandachtspunten en verbeterpunten.

MEE Signaal Trend- en Signaleringsrapportage 2016

In deze rapportage staan alle regio-overstijgende signalen en knelpunten beschreven, die in 2015 gemeld zijn door de MEE-organisaties. De signalen in deze rapportage hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen en organisaties. Eén ding hebben ze echter gemeen: het zijn allemaal belemmeringen voor mensen met een beperking om mee te kunnen doen in de samenleving.

 

MEE Signaal Trend- en Signaleringsrapportage 2015

Met deze rapportage wil MEE een bijdrage leveren aan het in beeld brengen van knelpunten en het oplossen ervan. De rapportage gaat in op een aantal concrete knelpunten die de MEE-consulenten herhaaldelijk signaleren bij de ondersteuning van hun cliënten en enkele actuele maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Aparte aandacht is er voor knelpunten die een verbinding hebben met de transities. Deze transitieperiode biedt een kans om – vaak al langer bestaande knelpunten – op te lossen.

Aan het werk met het sociale netwerk!

In een gezamenlijke pilot heeft MEE regio ’s-Hertogenbosch Sociale Netwerk Versterking toegepast bij werknemers van Weener XL in ’s-Hertogenbosch. Kennisinstituut Het PON heeft dit traject gevolgd en hiervan verslag gedaan. Deze publicatie laat zien wat Sociale Netwerk Versterking is, hoe het werkt en wat de resultaten zijn van de pilot in ‘s-Hertogenbosch.

Handreiking Cliëntondersteuning in het gemeentelijk domein vanaf 2015


Handreiking voor gemeenten

MEE als publieke waarde

MEE als publieke waarde

In de maatschappelijke Business Case wordt de waarde van de dienstverlening van MEE vanuit zowel het oogpunt van de cliënt als van de maatschappij beschreven. In vele gevallen worden door MEE maatschappelijke kosten verlaagd, uitgesteld of voorkomen. Daarmee verdient MEE elke geïnvesteerde euro minimaal vier keer terug voor de maatschappij.

 

Bekijk hier eerdere handreikingen en rapportages