Regionale cliëntenraden


Wie zitten er in de regionale cliëntenraad?

De samenstelling van de cliëntenraad moet een goede afspiegeling zijn van de cliënten van MEE. De raad bestaat uit (ex)cliënten van MEE of potentiële cliënten, hun (wettelijke) vertegenwoordigers of mensen met affiniteit tot de doelgroep.

Wat is de taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad van MEE geeft de regiomanager advies over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten in de betreffende regio. De cliëntenraad heeft gemiddeld vier keer per jaar een vergadering met de regiomanager. Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken over onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor cliënten en over het beleid en de manier waarop de dienstverlening door MEE vormgegeven en uitgevoerd wordt. De cliëntenraad kan hierdoor het functioneren van MEE beïnvloeden.

Welke rechten heeft de cliëntenraad?

De wet is duidelijk over de rechten van de cliëntenraad. Een korte opsomming:

  • Adviesrecht: De raad mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Bovendien is MEE bij een groot aantal onderwerpen verplicht advies te vragen, zoals over nieuwe vormen van dienstverlening, het kwaliteitsbeleid, de benoeming van de personen die de hoogste leiding hebben, bij wijzigingen van de werkzaamheden binnen de regio, de klachtenprocedure en het jaarplan.
    Op basis van het advies van de cliëntenraad wordt een besluit genomen. De regiomanager kan hier alleen van afwijken als toestemming verkregen is van de Commissie van Vertrouwenslieden.
  • Recht op informatie, middelen en ondersteuning: MEE is verplicht de raad alle informatie, middelen en ondersteuning te geven die de cliëntenraad nodig heeft om te kunnen functioneren.

Contact met de cliëntenraad

Wanneer u vragen, opmerkingen, suggesties en/of ideeën heeft, neem dan contact op met Lucia van der Biezen, bestuurssecretaris, T 088 465 34 03.